• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

1        Begripsbepaling

Voorwaarden : Deze algemene voorwaarden
Gebruiker      : Audiovinyl
Website         : De website van de gebruiker.(www.audiovinyl.nl)
Consument    : Een natuurlijke persoon
Bedrijf           : Een rechtspersoon
Producten      : Platen, boeken of andere goederen geleverd door de gebruiker

 

2        Identiteit Audiovinyl

Volledige naam               : Audiovinyl is een handelsnaam van HPG Consult
KVK-nummer                 : 67427847
BTW-nummer                 : NL093846307B03
Emailadres                     : [email protected]
Vestigingsadres              : Verfmolen 8, 1703 TZ Heerhugowaard, Nederland
Telefoon                         : +316 55702691
(let op! Dit is geen bezoekadres)

3        Toepasselijkheid
3.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn op alle aanbiedingen en bestellingen van Audiovinyl, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, van toepassing.
3.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
3.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
3.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden ten behoeve van Audiovinyl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Audiovinyl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

4        Overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Audiovinyl. Audiovinyl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Audiovinyl dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

5        Prijzen/aanbiedingen
5.1 Alle aanbiedingen van Audiovinyl zijn vrijblijvend en Audiovinyl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
5.2 Alle prijzen zijn vermeld in de euro's of dollars inclusief BTW en exclusief verzendkosten
5.3 Audiovinyl is niet verplicht producten tegen een onjuiste lagere prijs te verkopen als het evident is dat deze prijs fout is en de consument dit redelijkerwijs had kunnen weten. Dit geldt ook nadat er een verzendbevestiging is verstuurd.

6        Betaling
6.1 De consument/bedrijf kan gebruik maken van de volgende betaalmethodes;
Betaling via Ideal. Betaling met Mastercard, Maestro, Visa, American Express en VVV bonnen 
U kunt ook kiezen voor overboeking. En U kunt gebruik maken van uw Paypal account.

 

7        Levering
7.1 De door Audiovinyl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. 
7.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de consument/bedrijf.
7.3 Op het moment van levering aan de consument of aan een door de consument aangewezen derde gaat het risico voor de producten over op de consument.

8        Afwijking producten getoonde afbeelding website 
8.1 Audiovinyl staat niet in voor eventuele afwijkingen van het product van de getoonde afbeelding op de website. Zo kan het zijn dat de binnenhoes net van een ander materiaal is dan gemeld. Voor opgegeven kleuren, gewichten, toerental en aantal kopieën staan we wel garant

9        Garantie
9.1 Audiovinyl garandeert dat de producten worden geleverd conform hetgeen redelijkerwijs van de producten verwacht mag worden en dat de producten vrij zijn van gebreken.
9.2 De consument/bedrijf dient binnen 14 dagen na ontvangst te onderzoeken of de geleverde producten (zowel de kwantiteit als kwaliteit) voldoen aan hetgeen is overeengekomen en aan de eisen die daaraan volgens het normale verkeer gesteld worden.
9.3 Indien binnen 14 dagen na ontvangst blijkt dat een product een gebrek vertoont, behoudt Audiovinyl zich het recht voor een keuze te maken voor vervanging of schadeloosstelling van het product dan wel korting te geven op het product. 
9.4 De garantie geldt niet indien een gebrek is ontstaan door oneigenlijk gebruik van het product of wanneer het product gebruikt is voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

10    Aansprakelijkheid
10.1 Aansprakelijkheid voor gebreken is beperkt tot herstel of vervanging van het producten en indien dit niet mogelijk is tot vergoeding van ten hoogste het aankoopbedrag.
10.2 Audiovinyl erkent geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgschade.
10.3 Audiovinyl sluit hierbij schade als gevolg van onjuist gebruik, wassen en drogen van platen en overige vormen van reiniging uit. 

 

11    Recht van ontbinding
11.1 De consument/bedrijf krijgt 14 dagen bedenktijd om het toegezonden product te beoordelen en te besluiten om de overeenkomst te ontbinden. De bedenktermijn gaat in op de dag na aflevering door de bezorgdienst.
11.2 Tijdens de bedenktermijn gaat de consument/bedrijf zorgvuldig om met het product. Het product wordt binnen deze termijn slechts uitgepakt en gebruikt voor zover dat nodig is om te beslissen of de consument het product wilt houden. 
11.3 Indien de consument/bedrijf gebruik wens te maken van het recht van ontbinding, brengt de consument Audiovinyl hiervan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk of per email op de hoogte. De consument kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier ontbinding.

 

12    Retourzenden
12.1 Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontbinding worden de geleverde producten teruggestuurd naar Audiovinyl. De dag van ontbinding is de dag waarop de consument/bedrijf aan Audiovinyl kenbaar heeft gemaakt dat hij gebruik maakt van het recht van ontbinding. Of de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd dient door de consument/bedrijf te worden bewezen.
12.2 Wanneer de consument/bedrijf producten retour zendt verpakt de consument de producten dusdanig dat beschadiging wordt voorkomen. Het liefst in de oorspronkelijke verpakking.
12.3 Producten worden zo goed als mogelijk in de originele staat en verpakking, in ieder geval in een deugdelijke verpakking, aan Audiovinyl geretourneerd met inachtneming van de door Audiovinyl verstrekte retoursinstructies.
12.4 Indien een product beschadigd terug komt bij AudioVinyl, heeft de consument/bedrijf slechts recht op de restwaarde van het product. Audiovinyl is gerechtigd de schade bij de consument/bedrijf in mindering te brengen.
12.5 Indien de consument/bedrijf gebruik maakt van het recht van ontbinding komen de kosten voor de retourzending voor zijn rekening.
12.6 Audiovinyl betaalt in geval van een snelle retourzending (producten zijn binnen 14 dagen na ontbinding door Audiovinyl ontvangen) door de consument/bedrijf het aankoopbedrag inclusief de kosten voor heenzending ( dus exclusief de kosten van retourzending) binnen 14 dagen na de dag van ontbinding door de consument/bedrijf terug. 
12.7 In geval van een late retourzending(producten zijn niet binnen 14 dagen na ontbinding door Audiovinyl ontvangen) door de consument gaat de termijn van 14 dagen waarin terugbetaling door Audiovinyl verplicht is pas in op het moment dat de producten door Audiovinyl zijn ontvangen.

13    Eigendomsvoorbehoud
13.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Audiovinyl verschuldigd bent, heeft voldaan.

 

14    Elektronische communicatie en bewijs
14.1 Voor  misverstanden, misvormingen, vertragingen en niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen consument/bedrijf en Audiovinyl (dan wel door consument/bedrijf ingeschakelde derden), is Audiovinyl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Audiovinyl.
14.2 De administratie van Audiovinyl geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de consument in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 

15    Overmacht
15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Audiovinyl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Audiovinyl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
15.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Audiovinyl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

16    Toepasselijk recht
16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17    Bevoegde rechter
17.1 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland